Kodeks poslovanja

 I.

Podjetje Ossat d.o.o. pri svojem poslovanju prisega na najvišje standarde poslovne etike in prav takšno raven spoštovanja poslovne etike pričakuje od svojih poslovnih partnerjev, s katerimi vstopa v medsebojna sodelovanja ali pogodbena razmerja.

 II.

Poslanstvo podjetja Ossat d.o.o. je v posredovanju in storitvah, ki gospodarstvu, podjetništvu in posameznikom omogočajo rast ob upoštevanju strogih etičnih  pravil poslovnega sveta, tako skozi poslovanje kot odnose. Naše poslovanje temelje na principu gradnje odgovornega gospodarskega okolja do vseh deležnikov, s katerimi kot gospodarski subjekti prihajamo v interakcijo.

 III.

Ossat d.o.o. se obvezuje zavrniti poslovno sodelovanje iz razloga neetičnih namer podjetja ali posameznika ter si v takem primeru pridržuje pravico do nevračila predplačila kot sankcije za sporno namero.

IV.

Podjetje Ossat d.o.o. svoje storitve zaračunava po principu 70% predplačila in 30% plačila 8 dni po dokončni izvedbi storitve. Pred izstavitvijo računa za posredništvo ali storitev Ossat d.o.o. pripravi Program in izvedbeni načrt storitve in predstavlja prilogo sklenjeni pogodbi o posredovanju ali storitvah kot tudi specifikacijo opravljanih storitev.  Za opravljanje specializiranih storitev Ossat d.o.o. angažira zunanje strokovnjake, ki s strogimi pogodbenimi obvezami jamčijo svojo strokovnost.

Članstvo v omrežju BCC izvede po principu 100% avansa, tako za pravne kot fizične osebe in velja 1 leto.

V.

Podjetje Ossat d.o.o. si kot temelj medsebojnih povezovanj postavlja zaupnost pridobljenih informacij ter s tem gradnjo medsebojnega zaupanja s poslovnimi partnerji. Sleherna kršitev ali zloraba tega načela se sankcionira s takojšnjo izključitvijo iz omrežja ter plačilno sankcijo iz III. Člena Kodeksa poslovanja. S tem pa ni izključena kazenska ali odškodninska sankcija s strani poslovnega partnerja, ki je utrpel škodo zaradi kršenja ali zlorabe načela zaupnosti.

VI.

Ossat d.o.o. preko svojega poslovanja prihaja v stik z intelektualno lastnino, za katero se obvezuje do spoštovanja pravic in dolžnosti, ki iz nje izhajajo. Prav takšna so naša pričakovanja do poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujemo in poslujemo, da se torej dosledno upoštevajo lastninske pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega naslova v kolikor ni med lastnikom intelektualne lastnine in posameznikom oziroma pravnim subjektom dogovorjeno drugače.

VII.

Ossat d.o.o. se zavezuje pri analitičnih in empiričnih analizah predstaviti pregled dejanskega stanja poslovnemu partnerju, pri čemer se poslovni partner pri koriščenju teh storitev zavezuje sodelovati z resničnimi, točnimi in vsemi razpoložljivimi informacijami. V kolikor slednjega ne mora zagotavljati od njegove volje in pooblastil neodvisnih razlogov, nas je pri naročilu na to dolžan opozoriti.

VIII.

Ossat d.o.o. se s svojimi storitvami zavezuje sodelovati v projektih, integracijah, implementacijah poslovnega partnerja oziroma vseh v razmerje vstopajočih poslovnih partnerjev le pod pogojem, da so namere za izvedbo teh projektov oziroma storitev iskrene, etične ter podprte z ustrezno pravno obliko zaveze oziroma namere o sodelovanju.

IX.

Za opravljanje določenih storitev ali posredništva lahko Ossat d.o.o. zahteva privoljenje tako lastnikov, vodstva ter nadzornih organov, saj lahko narava storitve ali posredništva narekuje vpletenost vseh deležnikov podjetja in zavezanost k istemu cilju.

X.

Ossat d.o.o. v svojem storitvenem naboru nudi storitve po meri, pa vendar ostajamo pri izvedbi storitev neodvisni in podrejeni izključno stroki. Pri posredništvu nas načela etike omejujejo podleganju lobističnim težnjam in drugim pritiskom, svoje delo torej v celoti izvedemo na podlagi objektivnega analitičnega ali empiričnega pregleda, odkrivanju problema in iskanjem strokovnih rešitev za nastalo situacijo.

Kranj

Slavica Osterman
Prokuristka